header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  (14/10/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (07/10/2563)
  คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ  (26/08/2563)
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2563  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
   
 
  
 
   
  โครงการมอบบ้านซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก
  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลดอนกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ
  โครงการงานกีฬาศพด.สัมพันธ์สานฝันวันอบอุ่นให้ครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี อบรมอาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ปีงบประมาณ 2562
  โครงการ สปสช ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ปีงบประมาณ 2562
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพวัยใส รู้เท่าทันเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.