header
   
menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข  (11/06/2564)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  (09/06/2564)
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (02/06/2564)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะประจำปีงบประมาณ2564  (01/06/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2563  (11/05/2564)
   
 
  
 
   
  โครงการทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) ประจำปี 2563
  โครงการวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ศพด.บ้านดอนกลอยศรีวิไล
  โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ประจำปี 2563
  พนักงานดีเด่น ประจำปี 2563
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านไทย ม.2
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ. บ้านนายม ม.4และ ม.10
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านดงยางน้อย , บ้านโนนตาล ม.5และ ม.9
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านโพธิ์คำ ม.8
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.