header
   
menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2564)
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2564)
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)  (19/07/2564)
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี 2563  (08/07/2564)
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (22/06/2564)
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริต  (22/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (22/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (21/06/2564)
   
 
  
 
   
  วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
  เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนกลอย ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ฉีดวัคซีน โควิด-19 ยี่ห้อ AstraZeneca ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิคมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนกลอย ออกพ่นยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
  กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
  โครงการทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) ประจำปี 2563
  โครงการวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ศพด.บ้านดอนกลอยศรีวิไล
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.