header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   (13/06/2562)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2)  (13/06/2562)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)  (13/06/2562)
  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  (11/06/2562)
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (11/06/2562)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนัก  (19/03/2562)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนัก  (19/03/2562)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์  (19/11/2561)
   
 
  
 
   
  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงธาติเวลา 8 นาฬิกา ทุกวันจันทร์
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และผุ้นำชุมชน
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2559
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  12 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดประชุมการบริหารจัดการขยะตำบลดอนกลอย ร่วมกับคณะกรรมการฯ บ้านหว้าน บ้านหว้านใหญ่ และบ้านไทย
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.