header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

 

1. ที่ตั้ง   109 ม.2 บ้านไทย  ต.ดอนกลอย  อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
              องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลย์รักษ์  ระยะทาง 12 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ราบสูงและมีลำห้วยหลวงไหลผ่านพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดต่อ  พื้นที่ลำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
 ทิศใต้  ติดต่อ  พื้นที่ตำบลสร้อยพร้าว ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ  พื้นที่ตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  พื้นที่ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


2. เขตการปกครอง
ตำบลดอนกลอย มีพื้นที่ 62.589 ตารางกิโลเมตร (39,118.125 ไร่) มีจานวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน คือ

 หมู่ที่ 1  บ้านดอนกลอย  มีพื้นที่ 9.69 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 2  บ้านไทย  มีพื้นที่ 11.41 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 3  บ้านหว้าน  มีพื้นที่ 1.57 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 4  บ้านนายม  มีพื้นที่ 3.049 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 5  บ้านดงยางน้อย  มีพื้นที่ 4.31 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 6  บ้านหนองบัวสะอาด  มีพื้นที่ 4.27 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 7  บ้านดอนกลอยศรีวิไลย  มีพื้นที่ 6.5 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 8  บ้านโพธิ์คำ  มีพื้นที่ 5.52 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 9  บ้านโนนตาล  มีพื้นที่ 7.02 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 10  บ้านนายม  มีพื้นที่ 3.71 ตารางกิโลเมตร
 หมู่ที่ 11  บ้านหว้านใหญ่  มีพื้นที่ 5.54 ตารางกิโลเมตร

 

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.