header
   
menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2565 และข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ตามไตรมาส 1  (12/01/2565)
  ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  (09/11/2564)
  ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565  (02/11/2564)
  ส่งรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564  (29/10/2564)
  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564 และข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส 4  (29/10/2564)
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2564)
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2564)
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)  (19/07/2564)
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำปี 2563  (08/07/2564)
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (22/06/2564)
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริต  (22/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (22/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (21/06/2564)
  ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  (21/06/2564)
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง ควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2562  (21/06/2564)
  ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (21/06/2564)
  ประกาศผลการแข่งขันกีฬาประเพณีภายในตำบลดอนกลอย ประจำปี 2563  (18/06/2564)
  ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดอนกลอย ประจำปี 2563  (18/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  (15/06/2564)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข  (11/06/2564)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  (09/06/2564)
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (02/06/2564)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะประจำปีงบประมาณ2564  (01/06/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2563  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  (11/05/2564)
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมุถนนลูกรังบางส่วน หมู่ที่ 7  (11/05/2564)
  รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   (11/05/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน  (11/05/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ สพฐ.  (11/05/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  (11/05/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (11/05/2564)
  แบบฟอร์มคำขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service  (07/05/2564)
  แบบฟอร์มคำขอตัดกิ่งไม้ในเขตตำบลดอนกลอย แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service  (07/05/2564)
  แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-servic  (07/05/2564)
  แบบคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-servic  (07/05/2564)
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563  (05/05/2564)
  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล  (05/05/2564)
  รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  (05/05/2564)
  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  (05/05/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอยเรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ปร  (05/05/2564)
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  (28/04/2564)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563  (28/04/2564)
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2  (28/04/2564)
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1  (28/04/2564)
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประจำปี พ.ศ.2563  (26/04/2564)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563  (26/04/2564)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดื  (26/04/2564)
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2564  (26/04/2564)
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (26/04/2564)
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  (26/04/2564)
  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (26/04/2564)
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (26/04/2564)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  (26/04/2564)
  มาตรการป้องกันการรับสินบน  (26/04/2564)
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (26/04/2564)
  มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  (26/04/2564)
  แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  (26/04/2564)
  ประกาศ อบต.ดอนกลอย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักง  (26/04/2564)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ  (22/04/2564)
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  (22/04/2564)
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองจากโรคโคโรนา COVID - 19   (22/04/2564)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (20/04/2564)
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2564  (20/04/2564)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (20/04/2564)
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (20/04/2564)
  แนบประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) แผ่นที่ 2  (20/04/2564)
  ใบแนบ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) แผ่นที่ 1  (20/04/2564)
  ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2)  (20/04/2564)
  แนประกาศเรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แผนที่3  (20/04/2564)
  แนประกาศเรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แผนที่2  (20/04/2564)
  แนประกาศเรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แผนที่1  (20/04/2564)
  ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มีนาคม 2564  (20/04/2564)
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  (20/04/2564)
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (18/03/2564)
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (18/03/2564)
  ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  (17/02/2564)
  ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  (10/02/2564)
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (25/11/2563)
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  (16/11/2563)
  1.ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564  (11/11/2563)
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564  (11/11/2563)
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563  (02/11/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า9  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า8  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า8  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า7  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า7  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า6  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า5  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า4  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า3  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า2  (30/10/2563)
  หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 หน้า1  (30/10/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หน้า3  (30/10/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หน้า2  (30/10/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หน้า1  (30/10/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ หน้า2  (30/10/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า1  (30/10/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  (30/10/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรสมาส4) ปีงบประมาณ 2563  (30/10/2563)
  งบทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  (30/10/2563)
  ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  (14/10/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (07/10/2563)
  คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ  (26/08/2563)
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2563  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
  งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  (19/08/2563)
  รายละเอียดแนบไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลรายรับรายจ่ายตามไตรมาส ที่4  (19/08/2563)
  รายละเอียดแนบไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลรายรับรายจ่ายตามไตรมาส ที่3  (19/08/2563)
  รายละเอียดแนบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลรายรับรายจ่ายตามไตรมาส ที่2  (19/08/2563)
  รายละเอียดแนบไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ส่งรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลรายรับรายจ่ายตามไตรมาส ที่1  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส2) ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ 2563  (19/08/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์  (18/08/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (18/08/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (18/08/2563)
  ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562  (18/08/2563)
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผ่นที่ 4  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผ่นที่ 3  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผ่นที่ 2  (18/08/2563)
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผ่นที่ 1  (18/08/2563)
  ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ  (18/08/2563)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565)  (18/08/2563)
  ฐานข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (05/08/2563)
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (05/08/2563)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นยางสังเคราะห์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  (13/07/2563)
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  (13/07/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน  (08/07/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562  (08/07/2563)
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (08/07/2563)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563  (03/07/2563)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562  (03/07/2563)
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนอัตรากำลัง)  (01/07/2563)
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี 2  (01/07/2563)
  รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1)  (01/07/2563)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (01/07/2563)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เด  (30/06/2563)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  (30/06/2563)
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)  (30/06/2563)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (30/06/2563)
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2563  (30/06/2563)
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563  (26/06/2563)
  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2562  (25/06/2563)
  คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ  (25/06/2563)
  รายงานการจัดบริการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปี 2562  (25/06/2563)
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  (25/06/2563)
  คู่มือการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (23/06/2563)
  คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลดอนกลอย ปี 2563  (23/06/2563)
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  (22/06/2563)
  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ปี 2563  (22/06/2563)
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจของ อบต.ดอนกลอย ปี 2562  (15/06/2563)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (12/06/2563)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (12/06/2563)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559  (12/06/2563)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561  (12/06/2563)
  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (18/11/2562)
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (10/10/2562)
  ประชาสัมพันธ์ วารสารการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2562  (06/08/2562)
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  (22/07/2562)
  ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ  (19/07/2562)
  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (25/06/2562)
  มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (24/06/2562)
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (24/06/2562)
  ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน  (24/06/2562)
  ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (24/06/2562)
  ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม  (24/06/2562)
  ประกาศ อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  (24/06/2562)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  (24/06/2562)
  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2562  (24/06/2562)
  รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)  (20/06/2562)
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7  (20/06/2562)
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ต.ค.61  (20/06/2562)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   (19/06/2562)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  (19/06/2562)
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)  (19/06/2562)
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบ  (19/06/2562)
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบ  (19/06/2562)
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (19/06/2562)
  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (19/06/2562)
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  (19/06/2562)
  รายงานการ รับ - จ่าย เงิน รายไตรมาส  (19/06/2562)
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชน ครั้งที่ 1  (19/06/2562)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   (13/06/2562)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2)  (13/06/2562)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)  (13/06/2562)
  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  (11/06/2562)
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (11/06/2562)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนัก  (19/03/2562)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนัก  (19/03/2562)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์  (19/11/2561)
  รายงานการขอและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (17/11/2561)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 2  (17/11/2561)
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552  (17/11/2561)
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  (17/11/2561)
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (15/11/2561)
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน  (15/11/2561)
  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (15/11/2561)
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  (15/11/2561)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี พ.ศ. 2561  (14/11/2561)
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561  (14/11/2561)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี พ.ศ. 2561  (14/11/2561)
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์  (14/11/2561)
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  (14/11/2561)
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (14/11/2561)
  แผ่นพับการการจัดการเรื่องร้องทุกข์  (14/11/2561)
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561  (14/11/2561)
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561  (14/11/2561)
  รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (14/11/2561)
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  (14/11/2561)
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  (14/11/2561)
  แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (14/11/2561)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 ว6046 ลว.19 ต.ค.2561  (14/11/2561)
  แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  (14/11/2561)
  มาตรฐานการปฏิบัติราชการ  (13/11/2561)
  แผนการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (13/11/2561)
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบเดือน ตุลาคม 2561  (13/11/2561)
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบเดือน มีนาคม 2561  (13/11/2561)
  ติดต่อ อบต.ดอนกลอย  (13/11/2561)
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย  (13/11/2561)
   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.