header
   
menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

  วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
  เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนกลอย ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ฉีดวัคซีน โควิด-19 ยี่ห้อ AstraZeneca ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิคมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนกลอย ออกพ่นยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
  กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
  โครงการทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) ประจำปี 2563
  โครงการวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ศพด.บ้านดอนกลอยศรีวิไล
  โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง ประจำปี 2563
  พนักงานดีเด่น ประจำปี 2563
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านไทย ม.2
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ. บ้านนายม ม.4และ ม.10
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านดงยางน้อย , บ้านโนนตาล ม.5และ ม.9
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านโพธิ์คำ ม.8
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านหนองบัวสะอาด ม.6
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภอและ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านดอนกลอยศรีวิไล , บ้านดอนกลอย ม.1และม.7
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.ดอนกลอยร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ร่วมกับอำเภ และ รพ.สต.ดอนกลอย ณ.บ้านหว้าน,บ้านหว้านใหญ่ ม.3และม.11
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่า สวนสาธารณะภูกระแต ณ.สวนสาธารณะภูกระแต
  อบต.ดอนกลอย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ณ วัดป่าเทพพิทักษ์ ม.11
  อบต.ดอนกลอย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ณ วัดป่าพิศาลสุทธาวาส ม.8 และ วัดอุบลวรวิหาร,วัดสุกรมงคล ม.6
  อบต.ดอนกลอย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ณ วัดป่าถ้ำคูหาปู่พิบูลย์, วัดสว่างแสงอรุณ , วัดป่าดอนยาง ม.2 และวัดลำดวน ม.3
  อบต.ดอนกลอย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ณ วัดป่าสว่างธรรม และ วัดหอคำนาหัวน้ำ บ้านดอนกลอย ม.1
  อบต.ดอนกลอย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ณ วัดนิทัศนาลัย บ้านนายม ม.4 และ วัดเจริญพัฒนา บ้านนายม ม.10
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ณ วัดพระสมาคม บ้านดอนกลอยศรีวิไล ม.7
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 3/2564
  วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 2/2564
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดประชุมประชาคมแผนพ.ศ.2566-2570 ระดับตำบล
  แบบฟอร์มคำขอรับบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service
  ออกเยี่ยมผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด และกักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน
  อบต.ดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
  วันที่ 26 เมษายน 2564 อบต.ดอนกลอย ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
  นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ และนางอภิญญา แสนอินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมพิธีเปิดด่านตรวจ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับเดินรณรงค์ ณ จุดตรวจบ้านดอนกลอย
  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
  โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยประจำปี (พ.ศ.2566-2570) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
  วันที่ 31 มีนาคม 2564 อบต.ดอนกลอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ตลาดบ้านแดง
  วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  อบต.ดอนกลอย สำรวจข้อมูลชุมชน 11 หมู่บ้าน
  วันที่ 10 มีนาคม 2564 อำเภอออกนิเทศติดตามงาน อบต.ดอนกลอย
  อบต.ดอนกลอย ทำกิจกรรมจิตอาสา
  วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  อบต.ดอนกลอย ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนชาวบ้านหว้าน ม.3
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยรับการตรวจนิเทศงานจากนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
  ออกตรวจประเมินสนามชนไก่ประจำปี 2564
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  บริการประชาชนช่วงเวลานอกราชการและช่วงพักเที่ยง
  อบต.ดอนกลอย ออกให้บริการตัดกิ่งไม้โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
  กองสวัสดิการ อบต.ดอนกลอย ออกเก็บค่าฌาปนกิจผู้สูงอายุ
  วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ 21 มกราคม 2564 อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดอนกลอย ร่วมกันจับฉลากของขวัญปีใหม่
  วันที่ 21 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ได้จัดงานทำบุญสำนักงาน
  วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโควิด 19 ณ ตลาดนัดบ้านดงยางน้อย ม.5
  วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย
  อบต.ดอนกลอย ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปี 2564
  วันที่ 14-15 มกราคม 2564 อบต.ดอนกลอยร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกลอย
  วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโรคโควิด 19 ณ ตลาดนัดบ้านดอนกลอย
  วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย
  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ได้มีการจัดประชุมหารือ ร่วมกับ อปพร. ประจำศูนย์ อบต.ดอนกลอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ทาสีรั้วและป้อมยามประจำ อบต.ดอนกลอย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ดอนกลอย
  วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ณ แยกลืมแก่ บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย
  กิจกรรมจิตอาสา บ้านหว้าน ม.3
  วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 24.00 อบต.ดอนกลอย ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานจับสลากกาชาด ณ ทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตรวจเช็คพัสดุสำนักงาน เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
  วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  โครงการมอบบ้านซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก
  โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวตำบลดอนกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ
  โครงการงานกีฬาศพด.สัมพันธ์สานฝันวันอบอุ่นให้ครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี อบรมอาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ปีงบประมาณ 2562
  โครงการ สปสช ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ปีงบประมาณ 2562
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพวัยใส รู้เท่าทันเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
  โครงการสปสช.ชีวีสุข ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  นโยบายของผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต
  การประชุมวางแผนการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562
  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงธาติเวลา 8 นาฬิกา ทุกวันจันทร์
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และผุ้นำชุมชน
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2559
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  12 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดประชุมการบริหารจัดการขยะตำบลดอนกลอย ร่วมกับคณะกรรมการฯ บ้านหว้าน บ้านหว้านใหญ่ และบ้านไทย
  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
  ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมติดตามชมการถ่ายทอด เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราส สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมเตรียมพร้อม อปพร.ตำบลดอนกลอย
  นายกอบต.ดอนกลอย นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชาวบ้าน สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคี
  บุคลากร อบต.ดอนกลอย ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์
  โครงการ
  บุคลากร อบต.ดอนกลอย ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  Big Cleaning Day อบต.ดอนกลอย
  พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำแหล่งน้ำหนองแสง ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  โครงการพ่นหมอกควัน
  ปิดประกาศ >> ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง e-Aution ปี 2559
  แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.