header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงธาติเวลา 8 นาฬิกา ทุกวันจันทร์
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และผุ้นำชุมชน
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2559
  พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  12 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดประชุมการบริหารจัดการขยะตำบลดอนกลอย ร่วมกับคณะกรรมการฯ บ้านหว้าน บ้านหว้านใหญ่ และบ้านไทย
  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
  ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมติดตามชมการถ่ายทอด เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราส สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมเตรียมพร้อม อปพร.ตำบลดอนกลอย
  นายกอบต.ดอนกลอย นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชาวบ้าน สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคี
  บุคลากร อบต.ดอนกลอย ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์
  โครงการ
  บุคลากร อบต.ดอนกลอย ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  Big Cleaning Day อบต.ดอนกลอย
  พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำแหล่งน้ำหนองแสง ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  โครงการพ่นหมอกควัน
  ปิดประกาศ >> ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง e-Aution ปี 2559
  แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.