header
   

ออกเยี่ยมผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด และกักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.